Nội dung học trực tuyến trên ViettelStudy phù hợp với định hướng    xây dựng giải pháp tự học và chống hổng kiến thức cho học sinh,    nhất là trong mùa dịch COVID-19.